Spoločnosť je držiteľom rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2023/012337-004 z dňa 25.09.2023, na súhlas na prevádzkovanie Zberného a recyklačného strediska stavebných odpadov so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle § 97 ods. 1 písmena d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.

V našej prevádzke je možné uložiť nasledovné odpady:

Katal.číslo

   Názov odpadu

01 04 08

Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 010407

17 01 01

Betón

17 01 02

Tehly

17 01 03

Obklady, dlaždice, keramika

17 01 07

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02

Bitúmenové zmesi, iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503

17 05 06

Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505

17 08 02

Stavebné materiály na báze sadry, iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Uvedené odpady ďalej spracovávame mobilným drvičom.
Vzniknutý recyklát vo frakci 0-32 až 0-125 je ďalej použiteľný pri realizácií napr. podkladových vrstiev komunikácií,
dočasných staveniskových ciest, obsypoch inžinierskych sieti a pod.
V prípade nahromadenia stavebného odpadu v mieste jeho vzniku je možné tento nami spracovať mobilným drvičom Pegson XR 400 alebo triedičom Powerscreen 1400 Chieftain aj priamo na mieste.

Povolenie na zber odpadov: povolenie_na_zber_odpadov_2023.pdf

Rozhodnutie okresného úradu – súhlas prevádzkový poriadok:

Rozhodnutie ŽP mobilný drtič:

Demolačné práce

Zabezpečenie kompletnej likvidácie stavebných objektov vrátane likvidácie stavebného odpadu

Skládka a recyklácia

Likvidácia a skládka stavebného odpadu. Spracovanie odpadu mobilným drvičom

Inžinierske stavby

Výstavba inžinierských sietí, spevnených plôch a zemné práce

Stavebná doprava

Doprava stavebných strojov, doprava sklápačmi, doprava a prenájom kontajnerov

Stavebné stroje

Nakladače, vibračná technika, buldozéry, rýpadlá, autožeriavy, demolačná technika, údržba komunikácií