Demolačné práce

Zabezpečenie kompletnej likvidácie stavebných objektov vrátane likvidácie stavebného odpadu

Skládka a recyklácia

Likvidácia a skládka stavebného odpadu. Spracovanie odpadu mobilným drvičom

Inžinierske stavby

Výstavba inžinierských sietí, spevnených plôch a zemné práce

Stavebná doprava

Doprava stavebných strojov, doprava sklápačmi, doprava a prenájom kontajnerov

Stavebné stroje

Nakladače, vibračná technika, buldozéry, rýpadlá, autožeriavy, demolačná technika, údržba komunikácií

Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši číslo:
Odp. 200 00569-005 L0 bol našej spoločnosti udelený súhlas na prevádzkovanie
Zberného a recyklačného strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Lipt. Mikuláš.

V našej prevádzke je možné uložiť nasledovné odpady:

Katal.číslo    Názov odpadu
17 01 01 Betón
17 01 02 Tehly
17 01 03 Obklady, dlaždice, keramika
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 Bitúmenové zmesi, iné ako uvedené v 17 03 01
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry, iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Uvedené odpady ďalej spracovávame mobilným drvičom.
Vzniknutý recyklát vo frakci 0-32 až 0-125 je ďalej použiteľný pri realizácií napr. podkladových vrstiev komunikácií,
dočasných staveniskových ciest, obsypoch inžinierskych sieti a pod.
V prípade nahromadenia stavebného odpadu v mieste jeho vzniku je možné tento nami spracovať mobilným drvičom Pegson XR 400 alebo triedičom Powerscreen 1400 Chieftain aj priamo na mieste.

Povolenie na zber odpadov: povolenie_na_zber_odpadov_2018.pdf

Rozhodnutie okresného úradu – súhlas prevádzkový poriadok:

Rozhodnutie ŽP mobilný drtič:

Loading...